Մեքենա վարելու — ԱՄՆ Դեսպանատան և հյուպատոսարանի

Խնդրում ենք նկատի ունենալ: Պետական դեպարտամենտը չի կրում մասնագիտական ունակությունները կամ հեղինակության, կամ ծառայությունների որակին, կազմակերպություններին կամ անձանց, որոնց անունները ներառված են հետեւյալ ցուցակները Անունները նշված են այբբենական կարգով, և կարգը, որտեղ նրանք հայտնվում են, ունի այլ արժեքները Տեղեկություններ հավաքագրելու կարելի է ստանալ անմիջականորեն տեղական մատակարարների ծառայությունների դեպարտամենտը չի կարողացել հաստատել այս տեղեկատվությունը